EMi s.r.o. je česká společnost založená v roce 1993 sídlící v Brně. 

HISTORIE 

Její původní činností byla výroba zářivkových modulárních svítidel OVALE, které dodávala výlučnému zákazníkovi, obchodní společnosti HELIOS GROUP. Ta svítidla dále distribuovala pod stejným označením výrobku, ale pod svojí firemní známkou.

Tato spolupráce byla postupně utlumována a definitivně skončila v roce 2016, kdy do společnosti EMi přešla většina pracovníků společnosti HELIOS GROUP a zároveň EMi odkoupila od společnosti HELIOS GROUP know-how i registrovanou známku „H“ (ÚPV č.z. 173484). Toto byl poslední nutný krok transformace firmy.

Společnost EMi dočasně označovala touto známkou svoje produkty i služby, a to až do chvíle, kdy kompletně rebrandovala svoji identitu včetně vytvoření nového loga a registrované známky žárovkového spletence.

PROJEKTUJEME A DODÁVÁME OSVĚTLENÍ 

Světlo je od pradávna nedílnou součástí lidského života, a to jak z biologického hlediska – bez světla by nebyl život, tak z jeho kulturně-sociální stránky, kdy se jako lidé se světlem setkáváme ve všech oblastech naší činnosti od architektury a stavebnictví přes vědu a výzkum až po filozofii či náboženství. Světlo je všudypřítomné.

U nás ve firmě nejsme specialisté na náboženský výklad kultu světla ani vědecky nezkoumáme, proč je maximum světleného účinku 683 lm/W. 

Posláním firmy EMi je navrhnout a dodat optimální umělé světlo prostřednictvím technologicky nejvyspělejších svítidel a jejich řídících systémů. Chceme tak přispívat k celkové pohodě, zdraví a bezpečnosti lidí.

Vždy hledáme koncepční řešení. Tedy, aby měla dlouhodobý smysl z pohledu ekonomického, ekologického, technologického a designového, nikoliv, aby byla nepromyšlená, podléhala krátkodobé módnosti a nezapadala do celkového kontextu. 

Máme puntičkářský přístup, dlouholeté zkušenosti a nespočet realizací. Světlo modelujeme a počítáme dle standardů, norem a požadavků zákazníka v nejmodernějším a neustále vyvíjeném výpočetním programu. Náš návrh řešení má oborový přesah, protože na jeho tvorbě spolupracujeme s architekty, projektanty, designéry i stavbaři. 

Svítidla dodáváme pod naší značkou nebo značkou jejich výrobce. Naše dodavatele si proto pečlivě vybíráme, máme s nimi zkušenosti a požadujeme od nich nejen kvalitu samotných výrobků (doloženou certifikáty o splnění nejen povinných standardů, dlouholetou zárukou aj.), ale také flexibilitu a rychlost řešení standardních i nestandardních situací (jako např. projektové řešení na míru či zákaznické úpravy a modifikace výrobků) a dále pak geografickou blízkost a dostupnost v rámci EU a v neposlední řadě technologickou vyspělost a vývoj. 

Projektant / Architekt

+ svítidla na míru
+ modelování v BIM
+ výpočty, vizualizace a modelování světla
+ řízení a monitoring osvětlení
+ konzultační a poradenská činnost
+ komplexní řešení pro jakékoliv odvětví

Investor

+ optimální světelně-technické řešení
+ designově i kvalitou prvotřídní svítidla
+ dlouhá záruka
+ úspora na elektrické energii
+ úspora na údržbě osvětlení
+ dodání na klíč

Dodavatel

+ modelování v BIM
+ výpočty, vizualizace a modelování světla
+ úspora na elektrické energii
+ úspora na údržbě osvětlení
+ dodání svítidel a systému řízení
+ komplexní řešení pro jakékoliv odvětví

EFFICIENCY - MASTERY - INNOVATION

Co pro nás reprezentuje název EMi a logo žárovkového spletence?

EFFICIENCY

„E“ jako „efficiency“ – český překlad z angličtiny je „efektivnost“ či „účinnost“. Máme rádi řešení, která jsou tak jednoduchá, jak jen mohou být, a tak složitá, jak jen musí být, tedy „efektivní“.

V jednoduchosti vidíme dokonalost a ideál, kterého chceme dosáhnout.

V užším slova smyslu lze říci, že zákazník za tímto nejčastěji vidí peníze a náklady, či jinými slovy, ekonomiku celé akce.

Například pokud je zadáním osvětlit velkou skladovací halu se světlíky a s výškovými regály, kde je nepřetržitý provoz velkého množství pracovníků, kteří se po něm pohybují chůzí či vysokozdvižnými vozíky a u naskladněného zboží je potřeba rozeznávat malé detaily (např. jejich štítkové označení), mají u svítidel velkou váhu zejména tyto parametry:
+ světelný výkon (aby se dodržela požadovaná osvětlenost) a světelný účinek (aby byla v čase co nejmenší spotřeba elektrické energie),
+ tvar vyzařovací křivky (aby se světlem svítilo kam má – na podlahu vysoké úzké regálové uličky a kraje skladovaného zboží se štítky),
+ životnost a záruka svítidla (aby se minimalizovaly nutné zákroky na svítidle, které je na vysokém a špatně dostupném místě, pro jehož opravu se musí použít výšková technika a pracovníci, kteří tuto techniku musí ovládat. Toto samo o sobě jsou nemalé náklady navíc, které mohou narůst ještě výše i díky tomu, že je v takovém případě samotný provoz skladu omezen),
+ montáž svítidla (pokud je svítidlo vhodné pouze pro přisazenou montáž, ale ta není na místě možná bez nutných stavebních úprav, může se celá investice prodražit o nemalou částku a je lépe, aby se zvolila svítidla vhodná i pro typ montáže odpovídající místním podmínkám),
+ regulovatelnost svítidel (v dnešní době existují různé typy regulace intenzity svícení či barvy světla, každá vhodná pro jiný typ realizace. V tomto případě by cílem bylo automatické svícení dle okamžitých podmínek – tedy pokud by byla regálová ulička bez pohybu pracovníků a skrze střešní světlík by na ni dopadalo sluneční světlo, může se svítit umělým světlem méně nebo vůbec proti tomu, pokud by v ní pracovník manipuloval s vysokozdvižným vozíkem v noci, kdy s příspěvkem slunečního světla nemůžeme počítat. Celkově by takováto automatizovaná regulace a řízení umělého světla mohla v tomto případě ušetřit zákazníkovi i více jak 50 % nákladů na elektrickou energii).

Je tedy potřeba vyčíslit a zvážit, jestli řešení s vyšší pořizovací cenou není v důsledku levnější a smysluplnější, protože má krátkou návratnost, dlouhou životnost a nižší provozní náklady.

Proti tomu malý sklad s minimálním provozem, kde nejsou světlíky a ke svítidlům se dá jednoduše dostat pomocí domácího žebříku, který si navíc někdo jen krátkodobě pronajímá, nemusí zohledňovat skoro nic z předchozího příkladu a v zásadě řeší pouze, aby světlo odpovídalo normě a svítidla neudělala díru do rozpočtu nebo pokladny podniku. 

Obdobný příklad může souviset i s designem svítidel. Vezmeme-li v úvahu reprezentativní prostory, jakými u soukromé firmy může být například showroom s vystavenými vzorky výrobků nebo u města jeho historické náměstí s kašnou, je nasnadě zvážit, jestli se spokojíme s nejlevnějším, vzhledově obyčejným a nudným svítidlem, které z výpočtu osvětlení může, z hlediska norem, vyjít jako dostačující, nebo pořídíme násobně dražší svítidlo, které designově odpovídá lépe svému účelu a které dává nadstandardní světlo a v důsledku může znamenat, že si zákazník spíše koupí nabízený produkt či, že se turista rozhodne pro opakovanou návštěvu města.

A tedy obdobně jako u příkladu se sklady i zde je potřeba zvážit, jestli pořizovací cenou nákladnější řešení není nakonec v čase výhodnější, tedy v jakém případě dosahujeme nejvyšší efektivnosti.

V EMi chápeme „efektivnost a jednoduchost“ nejen v užším slova smyslu jako menší finanční nákladovost při stejném nebo vyšším přínosu řešení, ale také v širším a dlouhodobějším pojetí, jakým je vliv na životy lidí, zvířat, rostlin a celé přírody, jejíž jsme součástí.

V praxi to znamená, že by navržená řešení měla být v souladu s přírodou a životním prostředím, nikoliv být jejich protikladem či s nimi pomyslně soupeřit a v důsledku být neudržitelná. Konkrétními příkladem může být minimalizace světelného smogu, přizpůsobení umělého světla dennímu světlu, tedy cirkadiánnímu a biologickému rytmu (nejen) člověka, používání energeticky méně náročných řešení nejen z hlediska jejich provozu, ale i při výrobě a po uplynutí jejich životnosti i při likvidaci.

„Efektivitu a jednoduchost“ v našem logu reprezentují tenké čisté linie žárovkového spletence a jednobarevnost celého loga.

V jednoduchosti vidíme dokonalost a ideál, kterého chceme dosáhnout. Říká se, že nejlepší světlo je to, které člověk nevnímá, tedy ho nijak neruší – vidíme jako naše poslání takové, optimální, světlo přinášet lidem.

MASTERY

„M“ jako „mastery“ – český překlad z angličtiny by bylo jedním slovem „mistrovství“ nebo opisem „komplexní znalosti a dovednosti“. Abychom mohli ideálu, který vidíme v „efektivnosti a jednoduchosti“ dosáhnout, nebo se mu alespoň co nejvíce přiblížit, musí i naše postupy a přístup být „ideální“, neboli „mistrovský“. Abychom se stali mistry, jsou potřeba zkušenosti a praxe, vůle a chuť se dále sebevzdělávat a sledovat technologický vývoj a pokrok, používat nejlepší dostupné nástroje a hlavně to „musí člověka naplňovat a bavit“. 

Zkušenosti a praxi v oboru máme dlouholetou, stejně tak máme spoustu zrealizovaných projektů. Svítidla a řešení, která navrhujeme a dodáváme, jsou technologicky nejvyspělejší, což se projevuje nejen ve výsledku – optimálním světle, ale i jejich životnosti a záruce, vysoké efektivitě a malé provozní energetické náročnosti, ale i ceně, která je obrazem zdrojové a energetické náročnosti jejich cesty od výroby až po předání zákazníkovi. Abychom takováto svítidla a projekty mohli realizovat neobejdeme se bez dobré orientace v oboru a znalostí při jejich projektování. K projektování a plánovaní používáme specializované výpočetní programy od předních softwarově-vývojářských firem v oboru. 

To poslední a nejdůležitější – baví nás to. Od virtuálního projektování v počítači, které je svazující, protože musí splňovat normy a standardy na jedné straně, ale na druhé je to kreativní činnost a člověk musí mít cit pro to, které z nespočtu možných řešení bude nakonec nejoptimálnější a to nejen z našeho pohledu, ale především z pohledu zákazníka, přes proces realizace, kdy člověk sleduje, jak se řešení z papíru mění v realitu, až po samotné provozování, které přináší naplánované a zamýšlené ovoce a v důsledku toho spokojeného zákazníka a uživatele řešení. Za to jsme vděční.

„Mistrovství“ v našem logu reprezentuje geometrická přesnost a symetrie obrázku žárovek a stejně tak písmo, které připomíná písmo používané na technických výkresech, které musí být co nejpřesnější bez prostoru pro chyby nebo nedodělky, které by v důsledku mohly mít fatální a nevratné následky.

INNOVATION

„I“ znamená „innovation“ – tedy česky „inovace“ či „novátorství“. Stejně jako se spolu prolínali a velice úzce souvisely předchozí „efektivita“ a „mistrovství“, je i „inovace“ nedílnou součástí komplexního přístupu a fungování společnosti. Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, abychom mohli ideálu, který vidíme v „efektivnosti a jednoduchosti“ dosáhnout, nebo se mu alespoň co nejvíce přiblížit, musí i naše postupy a přístup být „mistrovský“, což také znamená, že sledujeme technologický vývoj a pokrok a ten promítáme do realizací a dodávek technologicky nejvyspělejších a nejnovější řešení a výrobků, déle používáme nejlepší a nejmodernější dostupné nástroje, jako např. specializované výpočetní programy od předních softwarově-vývojářských firem v oboru.

Kromě tohoto pohledu – inovace v rámci technologického pokroku a vývoje – vnímáme důležitost inovace jako rozdíl mezi průměrem a špičkou, i v kreativním přístupu při projektování a plánování řešení, který nám umožnuje LED technologie, díky své variabilitě řešení a množství výrobků v první řadě, možnosti zapojení světlených soustav do řídících systémů (Lighting management systems) či nadřazených building management systémů nebo do systémů chytrých měst (Smart cities) či Smart grids v druhé řadě a v třetí, neposlední, řadě díky neustálému a rychlému vývoji a pokroku, který je s touto technologií spojen, kdy je flexibilita v zavádění nových – inovativních - řešení nejen výhodou, ale i nutností.

„Inovace“ je pro nás úzce spojena s „nápadem“ a „kreativitou“ a to v našem logu reprezentuje symbol žárovky.  
(*Symbol žárovky samozřejmě reprezentuje také orientaci společnosti na světlo a osvětlení.)